Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a) , NIERUCHOMOŚCI

14 września 2014

Opodatkowanie sprzedaży Gminie gruntów przeznaczonych na budowę oczyszczalni ścieków

196

Dochód uzyskany ze sprzedaży Gminie gruntu przeznaczonego na budowę oczyszczalni ścieków będzie korzystał ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 29 updof.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2014 nr IBPBII/2/415-176/14/MZa

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Wnioskodawca w 2009 r. umową darowizny, działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości 10 kwietnia 2009 r. nabył działkę o nr 539/9 stanowiącą rolę, użytki rolne o obszarze 74a 29 m2. Wnioskodawca sprzedał z tego 29a 58 m2 nieruchomości – łąki trwałe oznaczone symbolem ŁIV. Sprzedaż nastąpiła 13 lutego 2013 r. na cel publiczny, zaś nabywcą był Urząd Gminy. Przedstawiciele nabywcy oświadczyli, że owo nabycie nastąpiło w związku z celem publicznym – budowa oczyszczalni ścieków dla gmin i sołectwa w ramach projektu kluczowego.

Podstawą do nabycia ww. nieruchomości było Porozumienie Partnerskie w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu kluczowego; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 r., które zostało zawarte 20 czerwca 2007 r. pomiędzy gminami oraz Uchwałę Rady Gminy z 29 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej pod budowę oczyszczalni ścieków. Wójt Gminy jako „lider porozumienia partnerskiego w sprawie realizacji zadania pod nazwą – budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji – nabyła działkę nr 539/9 o powierzchni 2958 m2 dla celów oczyszczalni ścieków jako inwestycji celu publicznego na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami”.

Czy uzyskany przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przychód ze sprzedaży działki podlega opodatkowaniu ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie (2009 r.) do dnia sprzedaży (2013 r.) nie upłynął okres 5-letni, o którym mowa w przywołanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy sprzedaży tej działki zastosowanie znajdą...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.