Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , NIERUCHOMOŚCI

4 maja 2015

Opodatkowanie działalności agroturystycznej

173

Jestem rolnikiem i posiadam gospodarstwo rolne. Moje gospodarstwo zostało ujęte przez burmistrza w ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. W związku z powyższym dokonałem zgłoszenia agroturystyki. Początkowo będę wynajmował 4 pokoje, w których będzie 10 miejsc noclegowych. Później ilość pokoi wzrośnie do 7 z 16 miejscami noclegowymi. Czy uzyskane przychody z działalności agroturystycznej polegającej na wynajmie pokoi dla osób przebywających na wypoczynku wraz z wyżywieniem dla tych osób podlegać będzie podatkowi dochodowemu?

ODPOWIEDŹ

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie mają zastosowania do działalności agroturystycznej polegającej na wynajmie pokoi dla osób przebywających na wypoczynku wraz z wyżywieniem dla tych osób, co nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym z tytułu uzyskiwania przychodów z tej działalności. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dla w/w działalności przewiduje zwolnienie przedmiotowe (art. 23 ust. 1 pkt 43) pod warunkiem spełnienia przesłanek w nim określonych, w tym nieprzekroczenia ilości pokoi przeznaczonych pod wynajem – maksymalnie 5 pokoi. Zwiększenie liczby pokoi skutkować będzie utratą prawa do powyższego zwolnienia i koniecznością zapłaty podatku od uzyskiwanych z tej działalności dochodów.

UZASADNIENIE

Zarówno przepisy prawa poruszające zagadnienia z zakresu działalności gospodarczej jak również przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia działalności agroturystycznej. Powszechnie jednak uważa się, że jest to działalność prowadzona przez gospodarstwa rolne polegająca na wynajmie pokoi w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich, zapewnienia posiłków oraz świadczenia innych usług osobom przebywającym na wypoczynku. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Oznacza to, że działalność agroturystyczna nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, a osoba ją prowadząca nie jest przedsiębiorcą. Jednakże zapis art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie ma wpływu na treść obowiązków podatkowych w związku z prowadzoną działalnością agroturystyczną. Wprawdzie w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej (z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej), to działalności agroturystycznej nie można zaliczyć do działalności rolniczej. Oznacza to, że co do zasady przychody z działalności agroturystycznej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają zwolnienia przedmiotowe wyłączające określone w nich przychody z obowiązku zapłaty od podatku dochodowego od ich uzyskania. Katalog dochodów wolnych od podatku zawiera art. 21 ust. 1 ustawy o pdof. Według pkt 43 niniejszego artykułu wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę