Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

14 września 2014

Opodatkowanie dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

224

Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż nie jest otrzymana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorzadu terytorialnego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2014 roku nr ILPB1/415-464/14-2/AA.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą „A” zajmującej się m.in. prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w dniu 16 grudnia 2013 r. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę dotacji. Przedmiotem powyższej umowy było udzielenie Wnioskodawcy dofinansowania w formie dotacji w kwocie 236.927,50 zł na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.. Przyznane dofinansowanie miało charakter pomocy de minimis i udzielone zostało zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE (Dz.U. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r.).

Czy otrzymana na podstawie umowy dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Ustawodawca przewidział także wyjątki od opodatkowania dotacji w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zastosowanie tego zwolnienia uzależnione jest zatem od pochodzenia źródła finansowania dotacji oraz trybu jej udzielenia.

Przepis art. 9 pkt 14 u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.