Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

7 czerwca 2015

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na spłatę pożyczki zaciągniętej na jego remont

186

Podatnik jest zobowiązany do wykazania w zeznaniu PIT-39 przychodu ze sprzedaży nieruchomości (ceny sprzedaży pomniejszonej o koszty odpłatnego zbycia) oraz pomniejszenie go o koszty uzyskania przychodu, a więc wydatki na modernizację i remont budynku.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2015 roku nr IBPBII/2/4511-190/15/MM.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca nabył budynek w drodze spadku po zmarłym 30 czerwca 2012 roku małżonku. Wnioskodawca 9 września 2013 roku zawarł z bankiem umowę pożyczki na kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na odnowę i remont budynku stanowiącego jego własność. Po wykonaniu prac remontowo-budowlanych w budynku 24 kwietnia 2014 roku Wnioskodawca dokonał jego sprzedaży uzyskując kwotę 190.000 zł za przeniesienie prawa własności. Z uzyskanych środków Wnioskodawca 25 kwietnia 2014 roku dokonał całkowitej spłaty ww. pożyczki.

Czy Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie przewidziane art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnienia podatkowego dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na spłatę pożyczki oraz odsetek zaciągniętej przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Dyrektor stwierdził, że sprzedaż w 2014 r. budynku stanowiła źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na fakt, że nie upłynął pięcioletni okres. I tak w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych, podatek dochodow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę