Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , AMORTYZACJA

3 października 2011

Odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup samochodu a KUP

245

Podatnik prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów. W ciągu roku poza działalnością gospodarczą kupił samochód osobowy, którego zakup sfinansował kredytem. Po jakimś czasie stwierdził, że będzie go używał w prowadzonej działalności, więc wprowadził go do ewidencji środków trwałych i od miesiąca następnego zaczął dokonywać odpisów amortyzacyjnych uznając je za koszt podatkowy. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup samochody mogą stanowić koszt podatkowy?

Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o PIT”) kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów , lub zabezpieczenia źródeł przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. W art. 23 ustawy o PIT nie wyszczególniono zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego przed rozpoczęciem działalności.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodów są również odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 ustawy o PIT. Tak więc czynnikiem decydującym dla uznania danego wydatku za koszt podatkowy jest zaistnienie łącznie trzech przesłanek: wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu podatkowego, musi być poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodu oraz nie może to być koszt wymieniony w zamkniętym katalogu negatywnym , nie uznawanym ustawowo za koszt podatkowy. Taka definicja oznacza w praktyce , iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio lub pośrednio związane z uzyskaniem przychodów , z wyjątkiem wymienionych w art. 23, ust. 1 powołanej ustawy. Jednakże , aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów , podatnik musi wykazać jego bezpośredni związek z prowadzona działalnością oraz to ,że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Wydatek ten powinien być racjonalny i gospodarczo uzasadniony.

Ustawodawca wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodów. W myśl postanowień art. 22a, pkt 1 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny , urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.