Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

13 września 2014

Odsetki i koszty upomnienia a koszty uzyskania przychodów

269

Spółka z o.o. otrzymuje do zapłaty odsetki i koszty upomnienia od zaległości w ZUS. Komornik ściąga pieniądze i reguluje te zaległości. Otrzymujemy również naliczone odsetki wraz z kosztami upomnienia od zakładu energetycznego. Czy odsetki i koszty upomnienia od zaległości ZUS oraz odsetki i koszty upomnienia naliczone przez zakład energetyczny stanowią koszty uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Koszty upomnienia i odsetki związane z zaległościami w ZUS nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Natomiast koszty upomnień i odsetki związane z zaległościami w stosunku do kontrahentów w momencie ich zapłaty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Do kosztów podatkowych można jedynie zaliczyć wydatki, które spełniają przesłanki zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (updop). W artykule tym określono ,iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, poza wydatkami wymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy, mogą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, pod warunkiem istnienia związku przyczynowo - skutkowego z osiąganymi przychodami.

Zatem kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione bezpośrednio lub pośrednio w celu osiągnięcia przychodów pod warunkiem, że nie zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 17 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań. Z przedstawionego problemu wynika, że Spółka w związku z zaległościami w uiszczaniu składek, otrzymuje wezwania do ich zapłaty i obciążona zostaje kosztami upomnienia. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji reguluje zasady egzekucji obowiązków o charakterze administracyjno-prawnym.

W ustawie tej w katalogu kosztów egzekucyjnych nie zostały wymienione koszty upomnienia ale stosownie do art. 15 § 1 tej ustawy egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Zatem warunkiem wszczęcia egzekucji administracyjnej jest przesłanie zobowiązanemu pisemnego upomnienia.

Z kolei z art. 15 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.