Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nabycie budynku z inwestycją w obcym środku trwałym – zasady amortyzacji

Artykuły | 27 lipca 2020 | NR 68
37

W nabytym w ramach prowadzonej działalności budynku realizowaliśmy inwestycję w obcym środku trwałym, od którego dokonywaliśmy odpisy amortyzacyjne. Obecnie cały ten budynek będzie środkiem trwałym wykorzystywanym w prowadzonej działalności. Co w takim przypadku stanie się z powyższą inwestycją? Czy przy określaniu wartości początkowej nabytego budynku należy uwzględnić dokonane nakłady oraz dokonane odpisy amortyzacyjne od inwestycji w obcym środku trwałym?

ODPOWIEDŹ

W przypadku nabycia budynku, w którym podatnik realizował inwestycję 
w obcym środku trwałym można zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

  1. zwiększyć cenę nabycia środka trwałego o wartość niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym (o ile cena nabycia nie uwzględnia wydatków poniesionych na inwestycję) i dalej amortyzować jako jeden składnik majątku trwałego (np. w postaci budynku) albo
  2. kontynuować dotychczasową amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym oraz odrębnie amortyzować nabyty środek trwały od wartości początkowej nieobejmującej odrębnie amortyzowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych przed nabyciem tego środka trwałego.

UZASADNIENIE

W myśl art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych”. 
Inwestycją w obcym środku trwałych jest ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego. Definicję taką podał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 15 czerwca 2010 roku, sygn. ITPB1/415-277/10/PSZ. 
Inwestycja w obcym środku trwałym podobnie jak środek trwały podlega amortyzacji. Różnica sprowadza się do tego, że powyższa inwestycja podlega amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu używania, w przypadku środka trwałego, co do zasady podlega on amortyzacji gdy jest używany dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku inwestycji w obcym środku trwałym, której wartość będzie mniejsza niż 10.000 zł podatnik ma kilka możliwości:    

  1. poniesione nakłady mogą zostać ujęte w kosztów podatkowych bezpośrednio w dacie oddania inwestycji w obcym środku trwałym do użytkowania, bez konieczności ich amortyzacji albo  
  2. mogą zostać zamortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania lub w miesiącu następnym albo 
  3. mogą być amortyzowane przy zastosowaniu prz...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę