Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

7 czerwca 2015

Kwalifkacja przychodu z tytułu odszkodowania od Gminy za niedostarczenie lokali socjalnych

186

Odszkodowanie nie stanowi czynszu, bowiem nie spełniony został warunek pozostawania przysporzenia majątkowego w związku z przychodem z tytułu najmu lokalu. Odszkodowanie wypłacone przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2015 nr IBPBII/1/4511-119/15/BJ

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest właścicielem mieszkania. Jeden z pokoi zamieszkują osoby z orzeczoną sądownie eksmisją z prawem do mieszkania socjalnego. Gmina nie wykonała prawomocnych decyzji Sądu i nie dostarczyła lokalu socjalnych, więc eksmitowani nie opuścili lokalu. Wnioskodawca wystąpił z powództwem do Sądu o zasądzenie odszkodowania od Gminy. Postępowanie sądowe zakończyło się przyznaniem i wypłatą przez Gminę odszkodowania będącego substytutem czynszu z najmu zajmowanego pokoju.

Czy otrzymany przychód Wnioskodawca może określić jako przychody z najmu i dzierżawy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 i pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są:

  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6),

  • inne źródła (pkt 9).

Po dokonaniu analizy przedstawionej sprawy, Dyrektor uznał, że otrzymywane przez Podatnika odszkodowanie nie sposób uznać za przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. jako przychód z tyt. najmu). Na grunci...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.