Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

2 lutego 2015

Koszty sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

190

Czy koszty dotyczące sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na etapie tworzenia spółki w formie aktu notarialnego są kosztem uzyskania przychodów? 

ODPOWIEDŹ

„Wskazane przez spółkę wydatki związane są z ukonstytuowaniem się przedsiębiorcy (zaistnieniem w obrocie gospodarczym) jako wydatki dotyczące utworzenia osoby prawnej nie stanowią kosztów mających na celu osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie przychodów spółki”. Stanowisko takie wynika z interpretacji  dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 maja 2011 roku, nr IBPBI/2/423-234/11/MS. 

UZASADNIENIE

Możliwość zaliczenia wydatków związanych z założeniem spółki do kosztów uzyskania przychodów można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach.

Po pierwsze w aspekcie określenia podmiotu, który dany wydatek ponosi (wspólnicy nowo zawiązanej spółki lub spółka z o.o. w organizacji). Po drugie w płaszczyźnie ustalenia, czy dany rodzaj wydatków można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów. Odnosząc się do pierwszej kwestii, zwrócić uwagę należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie reguluje kto - w związku z założeniem nowej spółki kapitałowej - dany wydatek powinien ponieść, tj. czy powinien on obciążyć udziałowców czy spółkę.

Zgodnie z art. 161 § 1 Kodeksu spółek handlowych z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnikami podatku   dochodowego   od   osób   prawnych  są  między   innymi  spółki w organizacji. Określenie w organizacji jest przymiotem właściwym spółce kapitałowej w okresie od zawarcia umowy (zawiązania) spółki do uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółki kapitałowe w organizacji nie posiadają osobowości prawnej, choć mogą, na podstawie art. 11 § 1 Kodeksu spółek handlowych, we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Stosownie do art. 12 KSH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Staje się ona wówczas podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. W tym momencie podkreślenia wymaga fakt, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Zatem w omawianym przypadku niezbędne jest ustalenie czy koszty dotyczące sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na etapie tworzenia tej spółki

  • stanowią wydatki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

  • czy też stanowią wydatki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej osobowość prawną?

  • czy może nie stanowią wydatków ww. podmiotów i w konsekwencji nie będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych spółki?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z  uzyskiwanymi  przychodami, pod tym jednak  warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zatem kosztem uzyskania przychodu są wszelkie rac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.