Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , NIERUCHOMOŚCI

13 września 2014

Korekta przychodu w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży nieruchomości

200

Dnia 10 marca 2012 roku na podstawie aktu notarialnego Spółka sprzedała nieruchomość i wystawiła na dokonaną sprzedaż fakturę VAT z terminem płatności do końca sierpnia 2012 r. Do dnia dzisiejszego nabywca nieruchomości nie dokonał żadnej płatności. W związku z powyższym sprzedawca nieruchomości zamierza dokonać odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego. Czy w takiej sytuacji spółka powinna sporządzić korektę zeznania CIT-8 za 2012r. zmniejszając przychód o wartość sprzedaży wynikającą z aktu notarialnego?

ODPOWIEDŹ

W powyższej sytuacji, gdy dojdzie do odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2012 w trybie art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Sformułowanie "otrzymane" oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania czyli wpływu, bezpośrednio do majątku podatnika.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 3 ww ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z powyższego przepisu, wynika że opodatkowanie rozszerzone zostało także na przychody, które dopiero powinny wpłynąć do przedsiębiorstwa, lecz jeszcze to nie nastąpiło.

Z kolei, art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo

  • uregulowania należności.

Przytoczony przepis wyraża więc zasadę, że momentem istotnym dla ustalenia przychodu jest m. in. wydanie rzeczy, jeżeli czynność ta następuje przed wystawieniem faktury albo uregulowaniem należności.

Zapis art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm) wskazuje, iż przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Moment przeniesienia wła...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.