Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

17 stycznia 2012

Kiedy dopłata podatku od nieruchomości za lata ubiegłe staje się kosztem

212

Jestem księgową w spółce z o.o. W styczniu 2012 roku nasza spółka dokonała dopłaty podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (2007-2010). Dopłata wynikała z korekt deklaracji podatku od nieruchomości sporządzonych na podstawie wezwania otrzymanego od Prezydenta Miasta. Czy spółka może zaliczyć dopłatę podatku od nieruchomości za lata 2007-2010 do kosztów uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia, tj. w styczniu 2012 roku?

ODPOWIEDŹ

Tak, podatek od nieruchomości jest to koszt, którego obowiązek ponoszenia nakłada ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Niewątpliwie koszt ten dotyczy majątku posiadanego przez spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest on więc typowym przykładem kosztu innego niż bezpośrednio związanego z przychodem. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakazuje potrącać koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami (czyli koszty pośrednie) w dacie ich poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych. W sytuacji opisanej w pytaniu - w styczniu 2012 roku.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje się definicja kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 tej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Definicja ta ma charakter ogólny, dlatego każdorazowo wydatek powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego prawidłowej kwalifikacji prawnej. Nie dotyczy to tylko tych wydatków, których przynależność do kosztów została wprost wskazana bądź też wyłączona przez ustawodawcę. Oznacza to, że w pozostałych przypadkach należy zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Istotne znaczenie ma zatem cel, w jakim dany wydatek został poniesiony. Wydatek zostanie więc uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie). Rodzaj powiązania kosztów z przychodami ma więc istotne znaczenie dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Natomiast pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, które nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika – brak jest możliwości ustalenia, w jakim ok...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.