Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , NIERUCHOMOŚCI

1 grudnia 2018

Kiedy dochody ze sprzedaży mieszkania będą zwolnione z podatku dochodowego

206

Podatnik nabył w drodze spadku mieszkanie w 2015 roku. W tym samym roku sprzedał to mieszkanie. W ciągu dwóch lat nie przeznaczył całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży na cele mieszkaniowe. Czy zatem powinien zapłacić teraz podatek od różnicy między przychodem ze sprzedaży a wydatkami? Czy ten podatek winien był zapłacić w 2015 roku czy 2017 roku? Do którego zeznania podatkowego przypisać przychód, czy do PIT-37 za 2015 rok czy 2017 rok? Czy powinien płacić odsetki od tego podatku skoro miał dwa lata na udokumentowanie/ wydatkowanie środków ze sprzedaży mieszkania?

ODPOWIEDŹ

Dokonując sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku przed upływem 5 lat od daty nabycia,

podatnik zobowiązany był w terminie do 30 kwietnia 2016 roku złożyć zeznanie roczne PIT-39 za 2015 rok, w którym mógł wykazać dochód zwolniony z opodatkowania PIT niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały już poniesione w okresie od dnia odpłatnego zbycia do dnia złożenia zeznania, czy też będą poniesione dopiero po złożeniu zeznania – tj. w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód.

Jeżeli jednak w złożonym zeznaniu zostały wykazane dochody zwolnione z opodatkowania, a nie zostały spełnione warunki zwolnienia określone w ustawie PIT, wówczas konieczne jest złożenie korekty zeznania i zapłata podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki naliczane są od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskany został przychód z odpłatnego zbycia, do dnia zapłaty podatku włącznie, w wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych.

UZASADNIENIE

W świetle art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy, wskazano, iż jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, między innymi:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W powyższej sprawie określono, iż mieszkanie zostało nabyte w drodze spadku w 2015 roku i w tym samym roku sprzedane, dlatego też bieg pięcioletniego terminu (byłby liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie), i rozpocząłby się 1 stycznia 2016 roku. Natomiast sprzedaż nieruchomości do końca 2020 roku stanowi źródło przychodu, do którego opodatkowania znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 30e ust. 1 updof, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (…) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6C i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Warto podkreślić, iż po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie roczne (PIT-39), w którym wykazuje się:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i należny podatek PIT od dochodu, do którego nie ma zastosowaniaulga mieszkaniowa, lub

  2. dochody zwolnione z podatku PIT, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Ważne jest, iż w zeznaniu wykazuje się dochody zwolnione z opodatkowania PIT niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały już poniesione w okresie od dnia odpłatnego zbycia do dnia złożenia zeznania, czy też będą poniesione dopiero po złożeniu zeznania – tj. w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę