Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , TRANSPORT

2 lutego 2015

Indywidualna stawka amortyzacyjna w przypadku wykupu samochodu przez leasingobiorcę

195

Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu, po wygaśnięciu, której wykupiła samochód i wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. Czy Spółka może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną?

ODPOWIEDŹ

Tak, Spółka może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną przy spełnieniu warunków określonych w art. 16 j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie posługuje się pojęciem leasingu operacyjnego jak i leasingu finansowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozróżniają dwa typy leasingu odpowiadające leasingowi operacyjnemu i finansowemu. Leasingowi operacyjnemu odpowiada typ leasingu określony w art. 17 b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi że, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

  1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

  2. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

  3. suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niemate...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.