Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA PŁATNIKA , INNE ROZLICZENIA

2 czerwca 2015

Gdy pracodawca nie pobrał podatku od pełnego wynagrodzenia

231

Zgłosiła się do mnie osoba z pytaniem dotyczącym prawidłowości rozliczenia PIT-37 za rok 2014. Podczas kontroli urzędu skarbowego u pracodawcy tego podatnika pracownik złożył oświadczenie, że otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż wynika z list płac. Pracodawca oczywiście wystawił PIT-11 uwzględniając 1/4 etatu liczoną od minimalnego wynagrodzenia. Podatnik oświadczył, że otrzymuje 2.000 miesięcznie do ręki. Natomiast składając PIT-37 za 2014 rok wykazał kwoty wynikające z listy płac. Czy w PIT-37 należy uwzględnić rzeczywiste dochody? Czy należy je ubruttowić, wyliczyć hipotetyczne zaliczki i składki, które powinien odprowadzić pracodawca, czy wpisać 24.000 zł za rok i dopłacić podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Podatnik w zeznaniu rocznym winien uwzględnić rzeczywiste dochody uzyskane w 2014 roku przez podatnika.

UZASADNIENIE

W myśl art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następujące po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1a, 7 i 8. Rozliczenie podatkowe wypełniane jest na podstawie otrzymanych od pracodawcy informacji m.in. PIT-11, które płatnik sporządza po zakończeniu roku. W myśl art. 39 ust. 1 updof płatnik winien przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Warto podkreślić, że informacja PIT-11 sporządzana jest w sytuacji, gdy pracodawca nie dokonuje rocznego obliczenia podatku za podatnika, co oznacza iż ten nie złożył w terminie do 10 stycznia oświadczenia PIT-12, w którym wnioskował o sporządzenie takiego rozliczenia.

W przedstawionym pytaniu określono, że pracownik otrzymał wynagrodzenie w innej wysokości, niż to wynikające z listy płac, tj. w kwocie 2.000 zł – do ręki, a z informacji PIT-11 wynika dochód będący 1/4 etatu - liczony od minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że pracodawca opodatkował jedynie dochód z zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, a od pozostałej kwoty nie potrącono zaliczek na podatek, składek społecznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy mieć na uwadze, iż za prawidłowe wykazanie dochodów w zeznaniu rocznym odpowiada wyłącznie podatnik, co potwierdza przepis art. 26 ustawy Ordynacja podatkowa, w myśl którego, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.

Jednakże, stosownie do art. 26a §1 Ordynacji podatkowej, podatnik który osiąga dochody np. ze stosunku pracy czy też umowy zlecenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania. Niedopełnienie przez płatnika obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wiąże się ze skutkami dla płatnika lub osób odpowiedzialnych u płatnika za wykonywanie tych czynności. W sytuacji, gdy płatnik nie pobierze podatku lub też pobierze pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.