Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 18-24)

16 stycznia 2015

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od patentów nabytych w formie darowizny

188

Przepis art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwala na zaliczenie do wartości niematerialnych i prawnych praw, które na dzień nabycia posiadają na mocy prawomocnych dokumentów wydanych przez Urząd Patentowy szczególną ochronę prawną. Natomiast do tej kategorii nie zalicza się zgłoszenia patentu na wynalazek do rejestracji w Urzędzie Patentowym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 października 2014 roku nr IBPBI/1/415-1171/14/JS.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca planuje zostać wspólnikiem spółki cywilnej, która prawdopodobnie zostanie przekształcona w spółkę komandytową. Spółka cywilna otrzyma w drodze darowizny patenty, stanowiące prawa korzystające z ochrony określonej w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Przy czym, tylko jeden z patentów jest zgłoszony i zarejestrowany w Urzędzie Patentowym, natomiast kolejne wynalazki/patenty są zgłoszone do Urzędu Patentowego (proces rejestracji jest w toku - wynalazki te korzystają z ochrony wynikającej ze zgłoszenia wynalazku do rejestracji w Urzędzie Patentowym).

Czy wartością początkową Składników Majątkowych, które będą darowane na rzecz Spółki (de facto jej wspólników) i od której Spółka (wspólnicy) będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów na poziomie wspólników, będzie ich wartość rynkowa?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, przy spełnieniu określonych przesłanek, wymienione zostały prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, na warunkach w niej określonych udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Przepis art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwala na zaliczenie do wartości niematerialnych i prawnych praw, które już na dzień nabycia posiadają na mocy prawomocnych dokumentów wydanych przez Urząd Patentowy szczególną ochronę prawną. Natomiast do tej kategorii nie zalicza się zgłoszenia patentu na wynalazek do rejestracji w Urzędzie Patentowym.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że patenty, które w momencie darowizny na rzecz spółki cywilnej (w dniu nabycia) nie będą jeszcze zarejestrowane, ponieważ nie zostaną wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzje o udzieleniu patentu (prawa wyłącznego korzystania z wynalazku nie będą i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.