Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

13 września 2014

Czy wszystkie straty w towarach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

184

Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży sprzętu AGD. W ramach działalności rozliczam się na zasadach ogólnych prowadząc podatkową książkę przychodów i rozchodów. Towar, który nabyłem w tym miesiącu został przewieziony do magazynu, następnie skradziony. Kradzież towarów zgłosiliśmy na Policję. Towar był ubezpieczony w związku z czym najprawdopodobniej otrzymamy z tego tytułu odszkodowanie.  Czy mamy prawo ująć w kosztach podatkowych wartości skradzionego towaru, jak zaksięgować w PKPiR?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji będzie Pan mógł ująć w koszty uzyskania przychodów wartość utraconych towarów, pod warunkiem że dochował Pan należytej staranności i właściwie zabezpieczył towary przed kradzieżą. Powinien Pan również pamiętać o właściwym udokumentowaniu powstałej szkody.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Przepis ten zawiera negatywny katalog wydatków nieuznawanych przez ustawodawcę za koszty podatkowe. W myśl wskazanego art. 23 ust. 1 pkt 5 i 6 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

  • strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1,

  • strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Z analizy wskazanych przepisów wynika, iż ustawodawca nie wskazał wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów strat w towarach handlowych. Zatem co do zasady należałoby uznać, że straty w majątku obrotowym, powstałe w wyniku kradzieży mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów pod warunkiem, że wydatek który Pan poniósł na zakup towarów został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów.

Musi Pan jednak pamiętać, że nie każda strata w majątku obrotowym będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów. Aby dana strata mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych konieczne jest spełnienie wielu warunków w tym powstała strata nie może być następstwem niestaranności czy też zaniedbania z Pana strony, musi być prawidłowo udokumentowana, powinien Pan wykazać, iż podjął właściwe...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.