Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę niewielką firmę i zalegam z płatnością za ratę leasingową za samochód. Ostatnio otrzymałem monit przypominający o wpłacie. Czy koszty monitu można ująć w koszty podatkowe i odliczyć podatek VAT? Mam prawo do odliczania 100% podatku VAT od rat leasingowych.

ODPOWIEDŹ

Tak, ma Pan prawo do zaliczenia opłaty za monit do kosztów uzyskania przychodów oraz do odliczenia 100% podatku VAT.

UZASADNIENIE

Przesłanki zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów zawarte zostały w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, (zwanej dalej updop). W myśl tego przepisu, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 updof (art. 16 ust. 1 updop).

Zatem, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, pod warunkiem, że spełniają one dwie podstawowe przesłanki:

  • mają bezpośredni lub pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu (przesłanka pozytywna),

  • nie są wymienione w katalogu wydatków określonych w art.23 updof (art.16 ust. 1 updop) , które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (przesłanka negatywna).

Rolą monitów w kontaktach gospodarczych jest przypominanie, o upływie terminu do uregulowania zobowiązania lub ponaglenie do jego wykonania. Takie działania mają na celu mobilizowanie kontrahenta do regulowania długów i są stosowane przed podjęciem kroków do wyegzekwowania długu w postępowaniu windykacyjnym.

Zdaniem redakcji opłata za wysłanie monitu przypominającego dłużnikowi o spłacie raty leasingowej niewątpliwie jest związana z osiąganym przez niego przychodem, gdyż samochód będący przedmiotem leasingu jest używany na potrzeby działalności gospodarczej. Należy również podkreślić, iż opłata ta nie stanowi również kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 14 updof (art. 16 ust.1 pkt 17 updop) gdyż do egzekucji jeszcze nie doszło.

Zatem opłata za wysłanie monitu, jako wydatek związany...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę