Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE , INNE ROZLICZENIA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

7 lipca 2014

Czy konfuzja jest formą uregulowania zobowiązania

218

Konfuzja nie jest formą uregulowania zobowiązania, pozwalającą na zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości wydatków wyłączonych z kosztów w oparciu o regulacje przepisu art. 15b ust. 1 lub ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 4 czerwca 2014 roku nr ILPB3/423-122/14-2/PR

Sytuacja Podatnika

Spółka przejęła dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku czego nastąpiła pełna sukcesja prawna (w tym podatkowa). Na moment przejęcia, Spółka pozostawała w roli wierzyciela, w stosunkach zobowiązaniowych ze Spółkami Przejętymi, jako dłużnikami. Efektem połączenia wystąpiła konfuzja i wygaśnięcie zobowiązania. Spółki Przejęte, ze względu na nieuregulowanie wierzytelności, wynikających z ww. stosunków, dokonały uprzednio wyłączenia ich z kosztów uzyskania przychodów.  

Czy konfuzja jest formą uregulowania zobowiązania, pozwalającą na zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wartości wydatków poniesionych przez Spółki Przejęte, wyłączonych uprzednio przez Spółki Przejęte z tych kosztów w oparciu o regulację przepisu art. 15b ust. 1 lub ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Jak stanowi art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek handlowych, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. 

Wskazać należy, że na spółkę przejmującą przechodzi nie tylko majątek spółki przejmowanej, lecz drogą sukcesji uniwersalnej przechodzą na nią wszystkie prawa i obowiązki, jakie spółka ta posiadała na dzień wykreślenia jej z rejestru sądowego; następuje zatem uniwersalna sukcesja materialnoprawna i formalnoprawna. 

Zauważyć należy, że w przypadku konfuzji wierzytelności i zobowiązania nie mamy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.