Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pomocy drogowej i mechaniki pojazdowej nabył działkę. Na działce znajduje się pawilon handlowy (biuro), 2 garaże i obecnie przedsiębiorca stawia wiatę, reszta to plac. Przedsiębiorca doprowadził instalację wodno-kanalizacyjną, między innymi do pawilonu. Zarówno pawilon jak i garaże nie są trwale związane z gruntem - są to tzw. blaszaki. Czy instalacja wodno-kanalizacyjna w tym wypadku będzie stanowiła odrębny środek trwały?

ODPOWIEDŹ

Zdaniem redakcji, instalacja wodno-kanalizacyjna będzie stanowić kompleksowy zespół urządzeń, zdatnych do użytku. W sytuacji gdy system ten będzie posiadał elementy konstrukcyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jako całość zgodnie z przeznaczeniem. i system ten nie będzie trwale związany z budynkiem, (można go będzie odłączyć bez uszkodzenia konstrukcji budynku) to zgodnie 
z KŚT system ten będzie stanowił kompleksowy środek trwały z grupy 6 (urządzenia techniczne).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 updof. 
Ww. definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Dlatego  też przedsiębiorca winien każdorazowy poniesiony wydatek poddawać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Zatem podatnik winien zbadać istnienie związku przyczynowego między poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. 
Stosownie do art. 22 ust. 8 updof  kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami z  art.  22a-22o, z uwzględnieniem art.  23.
Regulacja natomiast art. 22a ust. 1 tej ustawy stanowi, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art.  22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty
  - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art.  23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Powyższe oznacza, że środki trwałe będą podlegały amortyzacji po spełnieniu następujących warunków:

 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
 • stanowią własność lub współwłasność podatnika - amortyzacji podatkowej podlegają wyłącznie środki trwałe, do których przysługuje podatnikowi prawo własności, 
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania - ustawodawca nie określił bliżej tych warunków, jednakże należy stwierdzić, że warunki te spełnia składnik majątku, który jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalające na jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, ponadto sprawne technicznie i zalegalizowane prawnie w formie stosownych uprawnień, homologacji i pozwoleń na użytkowanie,
 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok - to podatnik samodzielnie decyduje o tym, jak długo będzie używany dany składnik,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego     działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,
 • n...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę