Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

25 września 2014

Zwrot wydatków wpływa na wysokość przychodu

196

Ponoszone przez komornika wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, jednocześnie ich zwrot będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2014 r. nr ILPB1/415-658/13/14-S/AP

Sytuacja Podatnika

Komornik sądowy w związku z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z art. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych, a także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji w zakresie wymienionym w art. 39 ust. 2. min. należności biegłych, koszty ogłoszeń w pismach, koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym.

Czy zwrot wydatków gotówkowych zgodnie z art. 39 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi dla komornika przychód ze źródła działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor Urzędu Skarbowego biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 2313/13 uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

W ocenie Sądu, nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zgodnie z którym z uwagi na to, że ekonomiczny ciężar poniesienia wskazanych wydatków spoczywa na podmiotach, które je zwracają komornikowi, to nie stanowią kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez komornika działalności, a w konsekwencji zwrot tych kwot nie stanowi przychodu podatkowego.

Sąd zauważył, że art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że zwrot wydatków co do zasady może stanowić przychód podatkowy, ponieważ z zakresu tego pojęcia (przychodu) wyłączono jedynie zwrot takich wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a więc przy spełnieniu dodatkowego warunku. A contrario, zwrot wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów nie podlega wyłączeniu z zakresu przychodu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.