Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

12 sierpnia 2014

Zwolnienie z opodatkowania umorzenia opłaty za usługi edukacyjne

195

Artykuł 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, (...) przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lipca nr ITPB2/415-459/14/MN

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni jest studentką Uniwersytetu. Ze względu na swoją trudną oraz udokumentowaną sytuację materialną złożyła w dniu 19 września 2013 r. wniosek o zwolnienie jej z konieczności ponoszenia opłat z tytułu czesnego za III rok studiów. W dniu 3 października 2013 r. uprawniony organ uczelni wydał decyzję, na mocy której Wnioskodawczyni została zwolniona od obowiązku ponoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne. Decyzja ta została wydana zgodnie z § 16 uchwały nr 57 Senatu Uniwersytetu z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz art. 99 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zwolnienie z ww. opłaty nastąpiło w oparciu o ustalenie poważnych kłopotów finansowych i zdrowotnych Wnioskodawczyni oraz pozostającego pod jej opieką ojca. Następnie ww. Uczelnia wystawiła Wnioskodawczym PIT-8C wpisując kwotę umorzenia (tj. 21 092 zł).

Czy umorzone opłaty za usługi edukacyjne, ujęte przez uczelnię w PIT-8C podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy kwotę tą należy wykazać w zeznaniu rocznym?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę