Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

11 marca 2015

Zwolnienie z opodatkowania uczestnictwa w obozach terapeutycznych i koloniach

186

Gmina realizując zadania profilaktyczne poprzez organizację obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu jak i kolonii dla dzieci wraz z programem terapeutycznym nie powoduje, iż po stronie osoby uczestniczącej w obozach terapeutycznych jak i koloniach powstaje przychód podlegający opodatkowaniu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lutego 2015 roku nr IBPBII/1/415-981/14/MK

Sytuacja Podatnika

Na podstawie art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Burmistrz Gminy realizuje zadania związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. W ramach zadań własnych uchwalonego przez Radę Gminy programu jest organizowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, uczestniczących w programach dalszego zdrowienia, spotkań dla uczestników terapii zajęciowej w formie indywidualnej jak i grupowej oraz kolonii wraz z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Faktury zarówno za obozy terapeutyczne jak i kolonie dla dzieci wystawione będą na Gminę oraz zostaną sfinansowane ze środków Gminy.

Czy korzystanie przez osoby fizyczne z form profilaktycznych jakimi są obozy terapeutyczne jak i kolonie z programem terapeutycznym, stanowi ich przychód podlegający opodatkowaniu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W świetle art. 20 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że na podstawie art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Burmistrz Gminy realizuje zadania związane z profilaktyką rozwiazywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Zadania własne gminy określone zostały w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Z art. 7 ust. 1 pkt 5 tej ustawy wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ochrony zdrowia.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.