Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 17)

29 grudnia 2014

Zwolnienie z opodatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego

189

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego mogą być potraktowane jako dochody przeznaczone na działalność statutową i są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2014 roku nr IBPBI/2/423-1053/14/IZ.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca został utworzony na mocy zarządzenia Wojewody. Podstawą prawną działania Ośrodka są przepisy art. 116-121 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. Wnioskodawca działa również na podstawie Statutu nadanego przez Sejmik Województwa. Ponadto jest wojewódzką samorządową osobą prawną powołaną do realizacji zadań określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym. Jako jednostka sektora finansów publicznych podlega przepisom ustawy o finansach publicznych.

Gospodarka finansowa Ośrodka jest uregulowana w ustawie prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (…).

Do ustawowych zadań Ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, prowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów, 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów, szkoleń dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego, szkoleń z zakresu kierowania ruchem drogowym, organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową oraz współpraca z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ośrodek może również wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. I tak, zgodnie ze swoim Statutem, realizuje między innymi działania mające na celu podniesienie efektywności w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ośrodek ponosi koszty z tytułu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarze województwa, a w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców.

W celu realizacji zadań nałożonych przez ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz Statut, Wnioskodawca rozważa podpisanie umowy z Gminą, wyłonioną w drodze konkursu „…” ogłoszonego przez Zarząd Województwa na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego. Budowa miasteczka ruchu drogowego ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych zachowań w ruchu drogowym oraz zapewnienie możliwości prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych, wzmacniających system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, należytego szkolenia dzieci i młodzieży oraz przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Ośrodek w umowie z Gminą zastrzegnie sobie prawo do bezpłatnego korzystania z wybudowanego miasteczka ruchu drogowego celem organizowania konkursów, turniejów wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, egzaminów na kartę rowerową i innych przedsięwzięć w ramach działalności popularyzującej bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Czy środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego mogą być potraktowane jako dochody przeznaczone na działalność statutową, tj. oświatową i są zwolnione z podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.