Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 17)

17 listopada 2014

Zwolnienie z opodatkowania pracy wolontariusza

213

Zakres zwolnienia z pkt 21 ust. 1 pkt 17 pdop obejmuje subwencje, d opłaty i inne nieodpłatne świadczenia, wchodzące do dochodów podatników, pochodzące ze środków publicznych, a więc z budżetu państwa, jak i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także pochodzące ze środków publicznych, będących w dyspozycji niektórych funduszy celowych czy agencji rządowych, które zgodnie z kreującymi je ustawami mają także prawo udzielania dotacji.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2014 roku nr ITPB4/423-69/14/PST.

Sytuacja Podatnika

Spółka wygrała konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu INNOTECH III, w ścieżce programowej HI-TECH. Z dniem 1 maja 2014 r. firma rozpoczęła jego realizację i rozliczanie. Spółka będzie miała obowiązek wniesienia wkładu własnego w zadeklarowanej we wniosku wysokości na pokrycie części kosztów kwalifikowanych w realizowanym projekcie. Wkład własny, według przewodnika kwalifikowalności kosztów obowiązującego w programie INNOTECH, może być wniesiony w formie finansowej lub rzeczowej. Za wkład rzeczowy uważa się wniesienie do projektu składników majątku lub pracy, nie powodujące powstania faktycznego wydatku finansowego. Wkład rzeczowy w szczególności może obejmować pracę wolontariuszy na podstawie umowy o prace wolontarystyczną z odpowiednim udokumentowaniem czasu i rodzaju pracy. Wolontariusz musi być osobą trzecią niezwiązaną w żaden inny sposób ze Spółką realizującą projekt. Spółka chce skorzystać z tej metody wniesienia wkładu własnego i kierownikiem projektu świadczącym nieodpłatnie pracę będzie osoba, która ani nie jest pracownikiem Spółki, ani jej właścicielem, ani nie zasiada w jej zarządzie. Dodatkowo praca wolontariusza będzie nieodpłatna, a projekt nie przewiduje powstania środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Fakt ten został zadeklarowany we wniosku projektowym i zaakceptowany zarówno przez recenzentów jak i przez NCBR.

Czy nieodpłatna praca wolontariusza na rzecz Spółki będzie mogła korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w artykule 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy, wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Aby miało zastosowanie ww. zwolnienie muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

  • środki winny stanowić dotację, subwencję, dopłatę lub inne nieodpłatne świadczenie,

  • zostały otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.