Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21) , BUDOWNICTWO

15 kwietnia 2019

Zwolnienie przedmiotowe - umowa deweloperska

261

Wydatkowanie przez Wnioskodawczynię do końca 2015 roku środków uzyskanych ze sprzedaży w 2013 roku udziału w mieszkaniu na poczet ceny zakupu nowego lokalu mieszkalnego od dewelopera w związku z zawarciem umowy deweloperskiej, bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie uprawnia do zwolnienia przewidzianego w art.21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniem objęta będzie taka część uzyskanego przez Wnioskodawczynię dochodu - jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 4 marca 2019 roku, nr ITPB2/4511-934/15-3/ŁS.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni, po zmarłym w dniu 20 sierpnia 2011r. Ojcu, odziedziczyła mieszkanie, które sprzedała w 2013r. Środki uzyskane ze sprzedaży udziału w mieszkaniu Wnioskodawczyni wydatkowała na nabycie od dewelopera lokalu mieszkalnego w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. W związku z tym Wnioskodawczyni złożyła PIT -39. Umowa deweloperska została sporządzona w dniu 6 marca 2015 r. u notariusza. Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zostały wydatkowane na rzecz dewelopera w dniu 31 marca 2015r. w kwocie 68.149 zł 50 gr. Pozostałe środki przelane na rzecz dewelopera pochodzą z kredytu mieszkaniowego w kwocie 325.293 zł 50 gr. Wnioskodawczyni uzyskała wpis w księgach wieczystych: „roszczenie o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności tego lokalu i praw związanych z lokalem”. Od czerwca 2015r. spłaca comiesięczne raty kredytu mieszkaniowego. Mieszkanie, które nabyła Wnioskodawczyni jest częścią zadania budowlanego znanej i zaufanej Firmy Deweloperskiej. Podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego nastąpi w 2016 roku.

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art.21 ust. 25 cytowanej ustawy - za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

  • a. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

  • b. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

  • c. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

  • d. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

  • e. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.