Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

2 kwietnia 2015

Zapłata odszkodowania za doznany uszczerbek spowodowany wadami fizycznymi towaru

201

Wyrokiem Sądu Rejonowego Wydział Cywilny zasądzone zostało od Spółki na rzecz małoletniego reprezentowanego przez jego przedstawicieli ustawowych odszkodowanie za doznany uszczerbek spowodowany wadami fizycznymi towaru, którego producentem była Spółka. Ponadto Sąd zasadził od Spółki zapłatę ustawowych odsetek oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Czy poniesione przez Spółkę powyższe wydatki stanowić będą koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Poniesiony wydatek przez Spółkę w postaci odszkodowania za doznany uszczerbek spowodowany wadą fizyczną towaru, którego wytwórcą jest Spółka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), ponieważ ze względu swoją istotę nie przyczynia się on do uzyskania przychodu jak również do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Dotyczy to również należności z tytułu odsetek oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Aby poniesiony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, należy porównać go z przesłankami zawartymi z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z tym przepisem kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z treści niniejszego przepisu wynika, iż możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od powiązania poniesionego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki oraz z istnieniem bezpośredniego lub pośredniego związku przyczynowego z uzyskanym przychodem lub z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła, z którego przychód jest uzyskiwany, właściwego udokumentowania tego wydatku, z którego wynikać będzie, że został poniesiony przez podatnika i nie jest on wymieniony w katalogu wydatków nie będących kosztami uzyskania przychodu, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop (art. 23 ust. 1 ustawy o pdof) oraz że jest wydatkiem definitywnym, co oznacza iż poniesiony przez poda...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.