Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

14 września 2014

Zakup licencji na użytkowanie i wdrożenie programu FK a KUP

206

Spółka zmienia informatyczny system finansowo-księgowy. Zakupiła licencję na użytkowanie komputerowego programu księgowego oraz ponosi inne niezbędne wydatki o charakterze wdrożeniowym m.in. testowanie, migracja danych, korekta usterek, implementacja modułów/funkcjonalności. W którym momencie wydatki na nabycie licencji będą mogły być ujawnione w ewidencji majątku firmy i kiedy rozpocznie się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych? Czy wydatki poniesione na wdrożenie systemu informatycznego zaliczyć należy do wartości początkowej licencji jako wartości niematerialnej i prawnej?

ODPOWIEDŹ

Ponieważ Spółka musiała przeprowadzić prace mające na celu wdrożenie zakupionego programu do systemu księgowego obowiązującego w firmie, możliwość dokonywania odpisów nastąpi dopiero po zakończeniu tych prac i ujęciu licencji w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wydatki na wdrożenie systemu informatycznego poniesione przed ujęciem licencji w ww. ewidencji należy zaliczyć do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej.

UZASADNIENIE

Według treści art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop i art. 23 updof. W myśl art. 16 ust.1 pkt 1 lit b updop i art. 23 ust. 1 pkt 1 lit b updof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych (tj. gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów) oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części. Kosztem uzyskania przychodów jest kwota odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 updop oraz art. 22b ust. 1 pkt 4 i 5 updof, za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne uważa się m.in. nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Warunkami ujęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej dla celów podatkowych wartości niematerialnej i prawnej w postaci nabytej licencji, według powyższego przepisu są:

  • poniesienie przez Spółkę kosztów nabycia licencji;

  • zaliczenie jej do wartości niematerialnych i prawnych wymienionych w art. 16b ust. 1 pkt 1-7 updop i art. 22b ust. 1 pkt 1-7 updof;

  • możliwość gospodarczego wykorzystania licencji w dniu przyjęcia jej do używania;

  • przewidywany okres używania wynosi więcej niż rok;

  • wykorzystanie licencji na potrzeby Spółki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

Oznacza to, że wymienione powyżej przesłanki muszą być spełnione łącznie. Niespełnienie jakiejkolwiek z tych przesłanek skutkuje brakiem możliwości ujęcia nabytej licencji w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej dla celów podatkowych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencją jest umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, obejmująca pola eksploatacji wyraźnie w niej wskazane. Majątkowymi prawami autorskimi są m.in. prawo do korzystania z utworu oraz do rozporządzania nim. Wyżej wymieniona ustawa traktuje programy komputerowe, jako szczególnego rodzaju utwory, przewidując ich ochronę na takich samych zasadach jak utworu literackiego – art. 74 ust. 1...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.