Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności. Jestem osobą bardzo schorowaną, leczącą również cukrzycę.  Nigdy nie korzystałem z ulgi rehabilitacyjnej, od lat rozlicza mnie ZUS PIT-40A. Ostatnio kupiłem nowy glukometr, do którego kupuję tez paski. Czy poniesione wydatki mogę rozliczyć w PIT?

ODPOWIEDŹ


Paski pomiarowe/testowe są elementem przyrządu niezbędnego do leczenia Pana niepełnosprawności, zatem będzie przysługiwało Panu prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na ich zakup.
Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej,  należy złożyć rozliczenie roczne PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O, w którym uwzględni Pan dochody określone w rocznym obliczeniu podatku tj. z PIT-40A z ZUS oraz kwotę poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne.

UZASADNIENIE


Wydatki rehabilitacyjne ponoszone przez osoby niepełnosprawne oraz osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, pozwalają po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie na obniżenie podstawy opodatkowania w złożonym rozliczeniu rocznym.

W myśl art. 26 ust.1 pkt 6 updof, podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, natomiast zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b – 7g tego artykułu.

W myśl przywołanego ust. 7a pkt 3 za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b ustawy).

W myśl art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
- warunkiem odliczenia wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę