Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

4 maja 2015

Wypłata wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy z małżonką

185

Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam podatek na zasadach ogólnych. Z małżonką posiadam rozdzielność majątkową. W poprzednim miesiącu zatrudniłem ją na umowę zlecenie. Małżonka nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy wypłata wynagrodzenia będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

 Nie, wynagrodzenie z tytułu zawartej z małżonką umowy zlecenia nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jak wynika z powyższego, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, związane bezpośrednio i pośrednio z uzyskiwaniem przychodów, z wyłączeniem kosztów wyszczególnionych w art. 23 cyt. ustawy. Niemniej jednak, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi potwierdzić jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało czy też mogło mieć wpływ na osiągnięcie przychodu, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.

W przestawionym pytaniu, wskazano, że współmałżonek jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia tj. umowy cywilnoprawnej, regulowanej przez przepisy Kodeksu cywilnego, nie zaś przepisy Kodeksu pracy, z uwagi na brak nawiązania stosunku pracy. W myśl art. 734 § 1 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania czynności prawnej dla dającego zlecenie. Przedmiotem tejże umowy jest wykonanie określonej w umowie czynności prawnej, która może zostać wykonana odpłatnie lub też nieodpłatnie. Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca (osoba zlecająca wykonanie przedmiotu umowy) oraz zleceniobiorca (osoba wykonująca określoną czynność prawną) którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Co istotne, do jej świadczenia konieczne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Stosownie do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 10 updof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przyp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.