Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2 czerwca 2015

Wypłata wynagrodzenia na rzecz uprawnionego członka rodziny

192

Pracownica zmarła nagle w drodze do pracy. Pozostał niepełnoletni syn, który mieszka z konkubentem matki. Nie ma ustalonego opiekuna prawnego, ojciec ma ograniczone prawa rodzicielskie. Z wypłatą zaległego wynagrodzenia oraz odprawy musimy czekać do momentu ustanowienia opiekuna prawnego dziecka. Wynagrodzenie pozostanie w firmie do jego ustalenia. Czy wynagrodzenie to stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie pozostawienia do dyspozycji czy dopiero po wypłacie, po ustaleniu odbiorcy?

ODPOWIEDŹ

Naliczone wynagrodzenie będzie stanowić dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu dopiero po spełnieniu przesłanek określonych w art. 22 ust. 6ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji na rzecz uprawnionego członka rodziny.

UZASADNIENIE

W myśl art. 22 ust. 6ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) wynagrodzenie wypłacane pracownikowi w związku z wykonywaną pracą stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że zostanie wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Pracodawca do kosztów podatkowych wlicza również inne wypłaty dokonywane na rzecz pracownika, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, iż co do zasady - wynagrodzenie - może stanowi koszt uzyskania przychodów da pracodawcy albo w sytuacji gdy zostało wypłacone albo w sytuacji gdy zostało postawione do dyspozycji. Należy jednak podkreślić, iż ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „postawione do dyspozycji”. Warto jednak nadmienić, iż sądy określenie „postawione do dyspozycji” interpretują jako sytuację, w której pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość rozporządzania należnym mu świadczeniem w sposób dowolny, zależny wyłącznie od woli tego pracownika, np. co do chwili wypłaty tego świadczenia.

Z chwilą śmierci pracownika stosunek pracy wygasa, natomiast nie wygasają przysługujące pracownikowi prawa majątkowe ze stosunku pracy, którymi są jak już wcześniej wymieniono niewypłacone wynagrodzenie, czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Przechodzą one w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

W sytuacji, kiedy wynagrodzenie wchodzi do masy spadkowej, u spadkobierców podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, gdyż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 updof,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.