Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

30 czerwca 2015

Wypłata przez gminę świadczeń na rzecz osób bezrobotnych

191

Gmina dokonuje wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne, które nie posiadają prawa do zasiłku, a które zostały skierowane do ww. prac przez Powiatowy Urząd Pracy. Czy w takiej sytuacji zobowiązana jest do sporządzania i przekazania podatnikowi oraz organowi podatkowemu informacji o wypłaconych świadczeniach PIT-8C?

ODPOWIEDŹ

Nie, gmina nie jest obowiązana do wystawienia informacji PIT-8C z tytułu wykonywania przez osoby bezrobotne prac społecznie użytecznych, bowiem w informacji tej nie wykazuje się przychodów wolnych od podatku dochodowego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie z treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy wynika, iż jednym ze źródeł przychodu są m.in. inne źródła. Przychodami z ww. tytułu w myśl art. 20 ust. 1 updof, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, stanowiący ważny element pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji na rynku pracy, tym samym kluczowym dla omawianej sprawy jest przepis art. 73a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który stanowi iż na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Do wyk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.