Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

3 stycznia 2015

Wynagrodzenie właściciela liceum ogólnokształcącego sfinansowane z dotacji otrzymanej ze starostwa powiatowego

197

Jestem właścicielką niepublicznego liceum ogólnokształcącego z uprawnieniami szkoły publicznej. Wyżej wymieniona działalność prowadzona jest na podstawie wpisu dokonanego przez starostę powiatu do ewidencji oświatowej oraz decyzji starosty o nadaniu niepublicznemu liceum uprawnień szkoły publicznej. Działalność niepublicznego liceum finansowana jest z dotacji otrzymywanych ze starostwa powiatowego oraz z wpłat czesnego dokonywanego przez rodziców uczniów liceum lub ich opiekunów. Wynagrodzenie moje oraz wynagrodzenie pozostałych osób zatrudnionych w placówce na podstawie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych jest w całości pokrywane z dotacji podmiotowej ze starostwa powiatowego, a ich wysokość uzależniona jest od ilości uczniów liceum. Czy powyższe wynagrodzenie jakie otrzymuje właścicielka niepublicznego liceum działającego na prawach szkoły publicznej pokryte z dotacji podmiotowej otrzymanej od starostwa może być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Środki finansowe pochodzące z dotacji i przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia właściciela niepublicznego liceum ogólnokształcącego, stanowić będą przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym wynagrodzenie to, jako że jest sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego.

UZASADNIENIE

Według art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednym ze źródeł przychodów jest, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, pozarolnicza działalność gospodarcza. Pozarolniczą działalnością gospodarczą albo działalnością gospodarczą jest w rozumieniu ustawy działalność zarobkowa:

a) wytwórcza, budowlana, usługowa, handlowa,

b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegająca na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Uwzględniając powyższą definicję, prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych, w tym niepublicznego liceum ogólnokształcącego, zawiera w sobie cechy działalności gospodarczej podjętej w celach zarobkowych, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. Przychody z tej działalności są więc przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Z niniejszej normy prawnej wynika zatem, że ustawa wyróżnia dwa rodzaje skutków pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.