Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wymiana instalacji grzewczej w starym budynku – rozliczenie w podatku dochodowym od osób prawnych

Artykuły | 27 maja 2020 | NR 66
114

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w budynku (biura) jest zmuszony do wymiany całości instalacji grzewczej, wraz z piecem. Zdecydowano, że zostanie zamontowany system oparty o piec olejowy zasilany prądem. Łączna wartość ponoszonych wydatków to ponad 70.000 zł. Czy taką wymianę, na terenie całego budynku należy potraktować jako ulepszenie budynku czy jako remont?

ODPOWIEDŹ

Wydatki na zmianę pieca wraz z całą instalacją grzewczą, pomimo iż wartość nakładów jest wyższa niż 10 000 zł będzie uznana za remont. Zatem całość wydatków może być zaliczona do kosztów podatkowych w dacie poniesienia. 

UZASADNIENIE

Na wstępie należy podkreślić, że pojęcie remontu nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Konieczne jest zatem odwołanie się w takim przypadku do Prawa budowlanego, gdzie w art.3 pkt 8 wskazano, że pod pojęciem remontu należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Jednocześnie w treści art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c u.p.d.o.f. wskazano, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych.         Z kolei art. 22g ust. 17 u.p.d.o.f. mówi że jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3–9 i 11–15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. 
Korzystając jednocześnie z wyroku z 14.03.2005 r., sygn. FSK 1508/2004 (zachowującego aktualność) należy wskazać, iż pod pojęciami wyróżnionymi w powyżej cytowanym przepisie należy rozumieć: 

  • przebudowę - jako zmianę (poprawienie) istniejącego stanu na inny, powodującą dostosowanie do pełnienia innych funkcji, zmianę warunków technicznych tudzież właściwości użytkowych,
  • rozbudowę – rozumianą jako powiększenie (rozszerzenie) skład...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.