Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy można wydłużyć okres amortyzacji wartości firmy wg polskiej ustawy o rachunkowości?

Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości (dalej: „uor”) wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Ponadto zgodnie z art. 44b ust. 10 uor od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych w okresie nie dłuższym niż 5 lat. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może wydłużyć ten okres do lat 20. Wydłużenie okresu amortyzacji należy podać w informacji dodatkowej wraz z jego uzasadnieniem. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Odpowiadając na postawione pytanie należy w pierwszej kolejności zastanowić się, czym tak naprawdę jest wartość firmy. Generalnie można przyjąć, iż wartość firmy to nadwyżka pomiędzy ceną, jaką zapłacono za przedsiębiorstwo a wartością aktywów netto, które na dzień przejęcia owe przedsiębiorstwo wykazywało w swoich księgach. Taka sytuacja jest wynikiem postrzegania przez kupującego kupowanego przedsiębiorstwa, jako całości, które posiada większą wartość niż części składowe jego majątku. Należy pamiętać, iż bilans przedsiębiorstwa często nie zawiera wielu wartości niematerialnych, które podmiot tak naprawdę posiada np. know-how, lista klientów, podpisane kontrakty, reputacja firmy, lokalizacja itp. Ponadto kupujący może być skłonny zapłacić więcej niż wyni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.