Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

1 lutego 2015

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków

157

W 2014 roku złożyliśmy oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z najmu w 100% rozliczanych przez męża. Czy jeśli w 2015 roku kontynuujemy najem i nadal chcemy aby przychody w całości były opodatkowane w formie ryczałtu przez małżonka, byliśmy zobowiązani ponownie złożyć oświadczenie o sposobie jego rozliczania?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy małżonkowie podjęli decyzję, że w 2015 roku nadal będą rozliczać ryczał z tytułu najmu w całości przez jednego z małżonków, to w terminie do 20 stycznia byli zobowiązani złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu przez tego małżonka.

UZASADNIENIE

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Zasady, te mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. Wybór zasady opodatkowania całości przychodów przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego przychodu za dany rok podatkowy.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła udogodnienia dodając w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne następujące zmiany:

W art. 12 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w następującym brzmieniu• „Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.”

Należy jednak podkreślić, iż powyższa zmiana obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku, przy czym ustawodawc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę