Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

16 lipca 2014

Ustalenie wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku

236

Zwolnienie z długu należy uznać za formę zapłaty za nieruchomość i rozliczyć powstały z tego tytułu przychód. Nie można uznać za koszty uzyskania przychodów zapłaconego zachowku ani poniesionych przez inną osobę nakładów budowlanych otrzymanej w spadku nieruchomości.

Stanowisko Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 roku nr ITPB1/415-222/14/WM

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni nabyła na podstawie testamentu spadek po zmarłym 10 kwietnia 2009 r. ojcu. Wnioskodawczyni uznała roszczenia żony spadkodawcy do zwrotu nakładów poniesionych przez nią na dziedziczoną przez Wnioskodawczynię nieruchomość oraz do spłaty należnego jej po zmarłym mężu zachowku. W drodze ugody, aktem notarialnym z dnia 28 sierpnia 2013 r. własność nieruchomości została przeniesiona na rzecz żony spadkodawcy. Wartość ww. nieruchomości określono na 125.000 zł, w zamian za zwolnienie z długu. Tytułem spłaty różnicy wartości pomiędzy wysokością długu, a wartością zbywanej nieruchomości, Wnioskodawczyni otrzymała od żony spadkodawcy kwotę 23.828 zł.

Czy składając zeznanie podatkowe PIT-39 za 2013 r. Wnioskodawczyni prawidłowo wykaże przychód poprzez odliczenie od niego kosztów uzyskania przychodów, którymi dla niej są: uznane poczynione nakłady budowlane na zbywanej nieruchomości, uznany należny zachowek dla nabywcy tejże nieruchomości, połowa kosztów notarialnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni uznając, że każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Dalej Dyrektor powołał się na art. 453 Kodeksu cywilnego, który mówi, że w zamian za przeniesienie na swojego wierzyciela (żonę spadkodawcy) prawa własności opisanej wyżej nieruchomości, Wnioskodawczyni otrzymała świadczenie wzajemne polegające na zwolnieniu z ciążącego na niej długu z tytułu zwrotu poniesionych przez żonę spadkodawcy nakładów budowlanych i należnego jej zachowku oraz kwotę pieniężną stanowiącą różnicę wartości pomiędzy wysokością tego długu, a wartością nabywanej nieruchomości. Innymi słowy, Wnioskodawczyni odpłatnie zbyła przedmiotową nieruchomość: w części za zwolnienie z długu, a w części za gotówkę. Zwolnienie z długu ma więc w niniejszej sytuacji dla Wnioskodawczyni określoną wartość majątkową, gdyż nie jest już ona zobowiązana wobec swojego wierzyciela do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Odnosząc się do kosztów Dyrektor powołał się na art. 22 ust. 6d ww. ustawy, który uznaje za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich pos...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.