Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

24 lutego 2015

Umorzenie należności na rzecz rodziny zastępczej

180

Udzielone na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia polegające na umorzeniu kwoty nienależnie pobranego świadczenia, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2015 roku nr IBPBII/1/415-955/14/BD

Sytuacja Podatnika

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Miasta działającą w obszarze pomocy społecznej. Ośrodek stosuje także przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dyrektor i pracownicy Ośrodka posiadający upoważnienia Prezydenta Miasta wydają decyzje administracyjne przewidziane w powyższej ustawie między innymi w sprawie przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej określone, a także świadczenia przysługujące usamodzielnianym wychowankom określone w art. 140 ust. 1.

Ustawodawca przewidział w art. 92 ust. 11 możliwość umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W przypadku, gdyby takie okoliczności zaistniały pracownicy Ośrodka na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta mogą wydawać takie decyzje i umarzać świadczenia nienależnie pobrane.

W przypadku zdarzenia przyszłego, którego dotyczy wniosek o wydanie interpretacji decyzja dotycząca umorzenia należności podjęta zostanie na wniosek zainteresowanego, który nienależnie pobrał świadczenie. W tym przypadku decyzja nie zostanie podjęta na podstawie aktu prawa miejscowego, ponieważ w powołanej wyżej ustawie brak podstaw prawnych do podjęcia uchwały Rady Miasta w zakresie umarzania należności dotyczących świadczeń nienależnie pobranych. Delegacja do podjęcia uchwały zawarta w art. 194 ust. 2 ustawy dotyczy wyłącznie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i nie obejmuje świadczeń nienależnie pobranych. Wyłączną podstawą prawną decyzji umorzeniowej będzie art. 92 ust. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy kwoty z tytułu umorzonych w całości lub części nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (łącznie z odsetkami) przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – co rodzi obowiązek sporządzenia przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Co do zasady podatnicy uzyskujący dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jednak ustawodawca przewidział zwolnienia dla dochodów uzyskanych z określonych źródeł.

Zgodnie z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.