Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

15 stycznia 2015

Ujęcie w kosztach wynagrodzeń oraz składek ZUS z tytułów umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umów z podwykonawcami

209

Wydatki poniesione z tytułu umów o pracę wraz ze składkami w części ponoszonej przez pracodawcę ujmowane są w kosztach w miesiącu w którym są należne, pod warunkiem, że są terminowo wypłacane. Wydatki z tytułu umów zlecenia oraz umów z podwykonawcami należy odnieść z uwzględnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich. Jednak wydatki z tytułu umowy zlecenia, aby stać się kosztem podatkowym, muszą zostać wypłacone.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2014 roku nr IBPBI/1/423-32/14/AB.

Sytuacja Podatnika

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest działalność informatyczna polegająca na tworzeniu oprogramowania:

  • na zlecenie klientów, na których przenoszone są też prawa autorskie do wytworzonego oprogramowania,

  • wg własnego pomysłu, do którego prawa autorskie majątkowe posiada spółka, w celu dalszej sprzedaży licencji na jego używanie.

Wszystkie prace wykonywane są przez pracowników spółki, osoby świadczące usługi na rzecz spółki na podstawie umów cywilnoprawnych lub też firmy zewnętrzne. Wynagrodzenia pracowników oraz powstałe w związku z nimi koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Spółka kwalifikuje jako koszty podatkowe w oparciu o art. 15 ust. 4g i ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez względu na fakt, czy koszty te związane są ze sprzedanymi lub niesprzedanymi usługami. Świadczenia wypłacane z tytułu umów cywilnoprawnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 i pkt 57a updop, również kwalifikowane są jako koszty podatkowe w momencie wypłaty. Z kolei wydatki związane z usługami świadczonymi przez firmy zewnętrzne rozliczane są stosownie do przyjętych zasad rachunkowości. Czy z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka w prawidłowym momencie kwalifikuje koszty wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS, koszty wypłaconych świadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych oraz koszty zakupionych prac od podwykonawców?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przedmiotem interpretacji jest ustalenie prawidłowego momentu ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowników, wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz kosztów usług podwykonawców.

Koszty poniesione ze stosunku pracy pracodawca, który terminowo je wypłaca może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów już w miesiącu, za który są należne (czyli na zasadzie memoriałowej). Natomiast wydatki z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez płatnika składek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów już w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną opłacone.

Dla prawidłowego ustalenia momen...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.