Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

3 marca 2015

Środki trwałe, towary i inne zakupy sfinansowane ze środków otrzymanych z urzędu pracy

183

Działalność gospodarczą rozpoczęłam z dniem 11 grudnia 2014 roku. Przed rozpoczęciem działalności tj. 27 listopada 2014 roku ze środków z dotacji z Urzędu Pracy dokonałam zakupu towarów w kwocie 1.380,50 złotych, środków trwałych w kwocie 4.500,00 złotych oraz innych zakupów - 750 złotych. Nie jestem płatnikiem VAT więc wszystkie wydatki ujmuję w kwocie brutto. Towary o wartości 1.380,50 zostały zakupione przed rozpoczęciem działalności i mimo, iż faktura wystawiona jest w 2015 roku, zostały ujęte w remanencie początkowym - czy takie działanie jest prawidłowe? Środki trwałe o wartości 4.500 zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych w styczniu 2015 r. bo faktura wystawiona jest w tym miesiącu (jednak amortyzacja nie będzie stanowiła kosztu) – czy takie postępowanie jest prawidłowe, mając na uwadze, że data dokonania dostawy jest 27 listopada 2014 roku tj. przed rozpoczęciem działalności gospodarczej? Pozostałe zakupy na kwotę 750 zł dokonane również przed rozpoczęciem działalności w PKPiR ujęto w styczniu 2015 roku zgodnie z datą wystawienia faktury - czy to jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

W przypadku środków trwałych, których zakup został sfinansowany w całości z dotacji uzyskanej z urzędu pracy, podatnik nie będzie mógł ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych, zgodnie - z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast koszty poniesione na zakup towarów i na inne zakupy, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, w przypadku gdy będą sfinansowane z dochodów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o pdof. W tym przypadku koszty związane z zakupem towarów, innych zakupów jak również z amortyzacją środka trwałego zakupionego ze środków finansowych pochodzących z tej dotacji nie podlegają zaewidencjonowaniu w PKPiR. Natomiast koszty dotyczące zakupu towarów jak również pozostałe nabycia, które zostały sfinansowane wyłącznie ze środków funduszu pracy, będą stanowić koszty uzyskania przychodów, pomimo sfinansowania ich z dochodów zwolnionych z podatku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Z wykładni powyższego przepisu wynika zatem, że przychód z działalności gospodarczej stanowią dotacje otrzymane na inne cele niż zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o pdof wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznacza to, że pozostała część dotacji otrzymana z urzędu pracy również będzie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego.

Wolne od podatku są również dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z powyższego wynika zatem, iż w przypadku dotacji otrzymanej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych kwoty otrzymane będą wolne od podatku.

Według treści art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.