Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

3 marca 2015

Skutki podatkowe zmiany umowy spółki w której jedynym udziałowcem jest Gmina

157

Zarząd Spółki z o.o., której jedynym udziałowcem jest Gmina, zamierza wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez podwyższenie udziału. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiłoby ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki. Czy w związku z powyższym podwyższeniem na Gminie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych? Czy zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki, w której jedynym udziałowcem jest Gmina podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

ODPOWIEDŹ

Podniesienie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym udziałowcem jest Gmina poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziału skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego w związku z powstaniem przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jednakże wynikające z niego zobowiązanie podatkowe podlegać będzie zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowić będzie zmianę umowę spółki, co skutkować będzie również powstaniem zobowiązaniem podatkowym w podatku od czynności cywilnoprawnych, chyba że spółka prowadzi działalność w zakresie określonym w art. 9 pkt 11 lit d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wówczas będzie mogła ona skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z tego podatku na mocy powyższego artykułu.

UZASADNIENIE

Przepisy kodeksu spółek handlowych w art. 257 do 262 zawierają zasady na jakich dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Art. 257 § 2 k.s.h. przewiduje dwa sposoby podwyższenia kapitału zakładowego. Pierwszy poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących, drugi w wyniku ustanowienia nowych. Podstawą podwyższenia kapitału zakładowego może być umowa spółki lub uchwała wspólników spółki o jego podwyższenia stanowiąca zmianę umowy spółki. Zgodnie z art. 260 § 1 k.s.h. uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy spółki, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Jeżeli więc podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów, to właściciel takiego udziału uzyskuje przychód. Przychód ten, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych, gdyż według treści niniejszego przepisu dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego działu, w tym także dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego spółki oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów spółki.

Oznacza to, że podwyższenie kapitału zakładowego poprzez przekazanie na jego podwyższenie części kapitału zapasowego bez tworzenia nowych udziałów, podwyższając wartość nominalną udziałów istniejących, skutkować będzie uzyskaniem przez Gminę jako udziałowca, przychodu z udziału w zyskach osób prawnych. Powyższy przychód na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o pdop opodatkowuje się przy zastosowaniu stawki 19%. Na spółce jako płatniku ciąży obowiązek naliczenia i pobrania należnego podatku dochodowego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pdop.

Jednakże na mocy dyspozycji normy prawnej zawartej w art. 6 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy, zwalnia się z podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorial...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę