Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

7 czerwca 2015

Skutki podatkowe wypłaty udziału w zysku bilansowym spółki jawnej lub komandytowej

262

Wypłata z udziału w rocznym zysku bilansowym Spółki przekształconej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypłacony zysk nie będzie stanowił przychodu podatkowego, nawet w sytuacji, gdy spółka jawna lub osobowa, osiągnie w danym roku obrotowym zysk bilansowy, natomiast z tytułu udziału w tej spółce jawnej lub komandytowej osiągnie on dochód znacznie niższy niż udział w zysku bilansowym spółki lub nie osiągnie on dochodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2015 roku nr IBPBI/1/4511-203/15/KB.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jednym ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W najbliższym czasie planowane jest przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową prawa handlowego – spółkę jawną lub spółkę komandytową. W przypadku przekształcenia w spółkę osobową, Wnioskodawca stanie się jednym z jej wspólników, w przypadku gdy spółką przekształconą będzie spółka komandytowa - jej komandytariuszem. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową, nie jest tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej a więc majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej.

Wnioskodawca, jako przyszły wspólnik spółki osobowej, powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakłada, że może wystąpić sytuacja, w której w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wyżej wskazanych wartości niematerialnych i prawnych zostanie ustalona inna stawka amortyzacyjna dla potrzeb podatkowych niż dla potrzeb bilansowych (gdzie odpisy dokonywane są przez okres ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnej i prawnej). W efekcie przyjęcia niższej stawki amortyzacyjnej dla potrzeb bilansowych w Spółce Przekształconej może wystąpić sytuacja, w której zysk bilansowy spółki będzie wyższy niż jej zysk (przychód) podatkowy, a w szczególności może wystąpić sytuacja, w której w ujęciu bilansowym spółka osiągnie zysk, a w ujęciu podatkowym u poszczególnych wspólników Spółki Przekształconej dochód taki wystąpi w wartości niższej niż wynikający proporcjonalnie z prawa do udziału w zysku spółki lub w ogóle nie wystąpi. Ponadto zakłada się, że zysk bilansowy Spółki Przekształconej będzie zgodnie z wolą wspólników podlegał podziałowi pomiędzy wspólników w proporcjach wynikających z treści umowy Spółki Przekształconej.

Czy wypłata na rzecz Wnioskodawcy udziału w rocznym zysku bilansowym Spółki Przekształconej w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego będzie stanowić dla niego przychód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności w sytuacji, gdy wypłata rocznego zysku w części przypadającej na Wnioskodawcę nastąpi w oparciu o zysk bilansowy Spółki Przekształconej, podczas gdy będąc wspólnikiem tej spółki Wnioskodawca osiągnie dochód znacznie niższy niż udział w zysku bilansowym z działalności Spółki Przekształconej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Spółka jawna i komandytowa nie posiadają osobowości prawnej. Spółki te nie są samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego, a dochody tych spółek nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej i komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tych spółkach uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie natomiast z art. 51 Kodeksu spółek handlowych (dotyczącym spółki jawnej lecz stosowanym odpowiednio także do spółki komandytowej na podsta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.