Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

26 maja 2014

Skutki podatkowe sprzedaży pozostałej części gospodarstwa rolnego o powierzchni poniżej 1 ha

199

Sprzedający chcąc skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku ze sprzedażą gospodarstwa rolnego lub jego części składowej musi posiadać co najmniej 1 ha tych gruntów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2014 roku nr IBPBII/2/415-19/14/MW.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca sprzedał działkę rolną, na której znajdują się budynki do rozbiórki, przed upływem pięciu lat od nabycia w drodze spadku. Działka ma powierzchnie 0,7420 ha i w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolami: ŁIII – 0,2106 ha (łąki trwałe), W – 0,0100 ha (rowy) i B- ŁIII – 0,5214 ha (użytki rolne zabudowane). Wnioskodawca w chwili sprzedaży nie był właścicielem innych gruntów. Kupujący jest rolnikiem i zamierza przeznaczy zakupiony grunt do powiększenia prowadzonej działalności rolniczej. Podatnik zadał pytanie, czy sprzedaż działki rolnej, na której znajdują się budynki do rozbiórki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

W celu ustalenia co oznacza pojęcie „gospodarstwo rolne” należy odnieść się do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, która z kolei odwołuje się do pojęcia „użytku rolnego” , które to pojęcie definiowane jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz Załącznika Nr 6 do tego rozporządzenia. Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego uwarunkowane jest następującymi przesłankami, które muszą być spełnione łącznie:

  • zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

  • w momencie sprzedaży muszą sta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.