Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21) , OCHRONA ZDROWIA

26 sierpnia 2014

Skutki podatkowe częściowego sfinansowania szkolenia pielęgniarce

198

Szkolenie dla pielęgniarki sfinansowane z budżetu gminy na mocy podjętej uchwały nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 114. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest sfinansowanie szkolenia przez Gminę w ramach programów rządowych.

Stanowisko Dyrektora izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2014 r. nr IBPBII/1/415-348/14/MK

Sytuacja Podatnika

Uchwałą Rady Miejskiej przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta D. Punkt 1.6 tego programu zawiera zadanie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez świadczenie usług terapeutycznych w Oddziale Odwykowym po przeszkoleniu wyznaczonych pracowników. Gmina Miasta zgodnie z tym programem sfinansowała w części szkolenie pielęgniarce pracującej z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin w Oddziale Odwykowym ZOZ. Kwota dofinansowania została przekazana na konto Instytutu Psychologii Zdrowia prowadzącego Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień ze wskazaniem pielęgniarki mającej uczestniczyć w szkoleniu. Instytut Psychologii i Zdrowia wystawił fakturę na Urząd Miejski z informacją o udziale w szkoleniu ww. terapeutki.

Czy Urząd Miejski powinien sporządzić dla pielęgniarki uczestniczącej w szkoleniu informację podatkową PIT-8C, czy też zwolnić z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

  • nieodpłatne świadczenie, bądź

  • świadczenie częściowo odpłatne, bądź

  • świadczenie rzeczowe (w naturze),

  • świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,

  • otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.