Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę z kolegą spółkę cywilną, którą rozliczamy ryczałtem ewidencjonowanym. Zamierzam otworzyć z innym kolegą drugą spółkę cywilną i również wybrać ten sposób opodatkowania. Czy limit przychodów 150.000 euro będzie liczony odrębnie dla każdej spółki?

ODPOWIEDŹ

Tak, obie spółki cywilne, których będzie Pan wspólnikiem, będą odrębnie limitowane kwotą 150.000 euro. Zatem przekroczenie obrotów uprawniających do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przez jedną ze spółek nie wpłynie na opodatkowanie drugiej i tym samym wybór formy opodatkowania nowo powstającej spółki nie będzie związany limitem już istniejącej.

UZASADNIENIE

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy braku przesłanek negatywnych, wymienionych w art. 8 ust. 1 tej ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli:

1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie,

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,

2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Przytoczone regulacje prawne nie ograniczają możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów podatnika uzyskiwanych w ramach więcej niż jednej spółki. Zatem zawiązując nową spółkę, Podatnik wraz ze swoim wspólnikiem będzie miał możliwość skorzystania z opodatkowania przychodu uzyskanego z działalności drugiej spółki również w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie, jak wskazuje w cytowanych przepisach ustawodawca, limit przychodów uprawniający do opodatkowania ich ry...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.