Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 18-24)

16 października 2014

Rozliczenie podatku u źródła z tytułu nabycia wierzytelności

195

Cena zapłacona za nabycie wierzytelności jest wynagrodzeniem za nabycie określonych praw, a nie odsetek. Tym samym nie należy dokonywać poboru podatku dochodowego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2014 roku nr ITPB4/423-73/14/AM.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i zamierza nabyć wierzytelności od podmiotu z siedzibą poza granicami Polski, np. w Szwajcarii („Zbywca”). Wierzytelności będące przedmiotem umowy nabycia dotyczą należności licencyjnych, odsetek i innych tytułów, do których otrzymania uprawniony był Zbywca od dłużników zobowiązanych do zapłaty. Po nabyciu Wierzytelności Dłużnicy będą zobowiązani dokonać zapłaty swoich zobowiązań na rzecz nowego wierzyciela (tj. Spółki).

Zbycie Wierzytelności nie będzie dokonywane za pośrednictwem stałego zakładu Zbywcy w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka zapłaci Zbywcy cenę nabycia Wierzytelności oraz będzie posiadać aktualny certyfikat rezydencji Zbywcy.

Czy zapłata przez Spółkę na rzecz Zbywcy ceny za nabyte Wierzytelności będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (tzw. podatkiem u źródła) na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1-2a ustawy, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

  1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

  2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a. z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze- ustala się w wysokości 20% przychodów

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji odsetek; w praktyce przyjmuje się, że „od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.