Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 17) , OCHRONA ZDROWIA

21 listopada 2014

Renta wypłacana z tytułu „błędu w sztuce lekarskiej” jako koszt podatkowy

194

Wypłacana renta będąca konsekwencją błędów popełnianych przy wykonywaniu świadczeń medycznych jest wpisana w ryzyko prowadzenia tego rodzaju działalności, a zatem pozostaje w związku z prowadzoną działalnością. Stąd uzasadnione jest kwalifikowanie tego wydatku jako ponoszonego w celu zachowania źródła przychodu i uznanie go za koszt podatkowy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 października 2014 roku nr ILPB3/423-305/14-2/JG

Sytuacja Podatnika

Uniwersytet jest publiczną uczelnią medyczną, działającą na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym, tj. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Uczelnia posiada osobowość prawną.

Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 7 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, nadanego Uchwałą z dnia 25 września 2013 r. Uczelnia uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej.

W związku z popełnionymi błędami personelu medycznego Uczelni, na mocy orzeczeń sądowych, Uczelnia wypłaciła poszkodowanemu pacjentowi odszkodowanie wraz z odsetkami oraz wypłaca od 2011 r. rentę miesięczną z tytułu tzw. „błędów w sztuce lekarskiej”.

  1. Czy na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatek Wnioskodawcy dotyczący ponoszonej od 2011 r. na podstawie wyroków sądowych miesięcznej renty na rzecz poszkodowanego pacjenta za błędy lekarskie stanowi koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

  2. Czy dochód Wnioskodawcy w części przeznaczonej na wyrównanie szkody wynikającej z błędu lekarskiego może być uznany za wydatek związany ze statutową działalnością Wnioskującego i jako taki korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe, wskazać więc należy, że w przypadku, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia przedmioto...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.