Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

3 marca 2015

Rekompensata otrzymana na pokrycie straty związanej ze sprzedażą biletów

247

Spółka, której 100 % udziałowcem jest gmina - miasto świadczy usługi o charakterze publicznym - kolejowym i drogowy transport pasażerski. Cena biletów, ulgi i zwolnienia ustala uchwała Rady Miejskiej. Spółka otrzymuje rekompensatę na pokrycie straty powstałej na działalności związanej z sprzedażą biletów. Czy wskazana rekompensata jest dotacją i czy stanowi przychód do opodatkowania? Jeśli tak to w jakiej dacie powstaje przychód?

ODPOWIEDŹ

Otrzymana rekompensata na pokrycie straty powstałej na działalności związanej ze sprzedażą biletów stanowi dotację w rozumieniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w powiązaniu z regulacją dotyczącą definicji dotacji zawartej w ustawie o finansach publicznych. Dotacja ta stanowi przychód w dacie ich otrzymania, który na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu podatkowemu.

UZASADNIENIE

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w art. 4 zawierającym definicje określeń użytych w ustawie w pkt 15 wskazano, iż przez rekompensatę należy rozumieć środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane operatorowi publicznego transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ustawa ta nie posługuje się bezpośrednio pojęciem dotacji. Dlatego też odnosząc rekompensatę do środków finansowych pochodzących z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a które należą do sektora finansów publicznych, należy poddać ją regulacjom zawartym w przepisach ustawy o finansach publicznych i w powiązaniu z przepisami zawartymi w Dziale II - Rozdziale 6 „Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej” ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stwierdzić, czy rekompensata stanowi dotację. Zgodnie z art. 50 ust. 1 w/w ustawy finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej może polegać w szczególności na:

 1. pobieraniu przez operatora lub organizatora opłat w związku z realizacją usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub

 2. przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu:

  • utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub

  • utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione, lub

  • poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub

  • udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizację przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Źródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w myśl art. 51 ust. 1 niniejszej ustawy mogą być w szczególności:

 • środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem;

 • środki z budżetu państwa.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, operatorowi przysługuje rekompensata, jeżeli wykaże, że podstawą poniesionej straty z tytułu realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego są utracone przychody i poniesione koszty, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, proporcjonalnie do poniesionej straty.

Natomiast w art. 55 powyższej ustawy w przypadku realizowania przez operatora usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich, ustawodawca określił otrzymaną rekompensatę z budżetu państwa jako dot...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.