Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2 czerwca 2015

Refundacja kosztów poniesionych przez zleceniobiorców a KUP

165

Jesteśmy przedsiębiorstwem produkującym meble ratanowe zarówno do ogrodów jak i do mieszkań. Celem zwiększenia naszej sprzedaży będziemy zawierać umowy o współpracy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą celem pozyskiwania przez nich nowych kontrahentów, nabywców naszych mebli. Zgodnie z umową oprócz wynagrodzenia za świadczone usługi, osobom tym refundowane będą dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją niniejszego zlecenia m.in. koszty wyjazdów i noclegów, rozmów telefonicznych. Zwrot tych kosztów odbywać się będzie na podstawie dokumentów przedłożonych przez zleceniobiorcę i po ich zaakceptowaniu przez zleceniodawcę. W celu ułatwienia wykonywania zleceń w ramach tej umowy, współpracownikom udostępnione będą laptopy i tablety na zasadach określonych w załącznikach do w/w umowy stanowiących integralną jej część. Czy refundacja dodatkowych kosztów oraz odpisy amortyzacyjne od urządzeń udostępnionych współpracownikom w ramach umowy stanowić będzie dla naszego przedsiębiorstwa koszty uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli z treści umowy o współpracy wynikać będzie obowiązek zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją tej umowy przez zleceniobiorcę, to koszty te będą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że spełniać będą przesłanki zawarte w powołanym powyżej art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Również w przypadku gdy przedsiębiorstwo planuje przekazanie środków trwałych w formie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, bądż innej formie zachowując prawo własności to przy spełnieniu warunków opisanych w art. 16a ust. 1 w/w ustawy, zachowa ono prawo do dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych i następnie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop.

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z przepisu powyższego wynikają przesłanki jakie musi spełniać poniesiony koszt aby mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Należy do nich m.in. poniesienie kosztu przez podatnika oraz jego związek z uzyskiwanymi przychodami a także z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oznacza to, iż co do zasady koszty ponoszone przez inne podmioty wykonujące określone zlecenie na rzecz podatnika w ramch umowy o współpracę, są ich kosztami uzyskania przychodów. Jednakże w takiej umowie winno być zawarta postanowienie, w ramach którego, określone w niej koszty, poniesione przez zleceniobiorcę będą podlegały zwrotowi przez podatnika. W takim przypadku nie będzie miało znaczenia, że refakturowany koszt nie został pierwotnie poniesiony przez podatnika a następnie na niego przeniesiony. Dla uznania go za koszt uzyskania przychodów znaczenie będzie miało to, aby spełniał on warunki z art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, a w szczególności, że będzie kosztem poniesionym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i wskazującym związek z uzyskiwanym przez podatnika przychodem.

Podkreślenia wymaga również to, iż w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących umowy zlecenia – art. 742, oraz umów o świadczenie usług – art. 750 w powiązaniu z przywołanym art. 742, nakłada się na zleceniodawcę obowiązek zwrotu wydatków poniesionych w związku z należytym wykonaniem zlecenia. Zatem jeżeli z treści umowy o współpracę wynikać będzie obowiązek zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją tej umowy przez zleceniobiorcę, to koszty te będą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że spełniać będą przesłanki zawarte w powołanym powyżej art. 15 ust. 1 ustawy o pdop.

Według art. 15 ust. 6 ustawy o pdop kosztem uzyskania przychodów są także dokonywane odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16. Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o pdop amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.