Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zgodnie z zasadą kasową obowiązującą dla odsetek, odsetki doliczone do obracanego kapitału w banku wyodrębniłam na koncie 645 przychody przyszłe. Część odsetek jest „wypłacona” - tzn. przeksięgowana na rachunek bankowy bieżący. Te odsetki (potraktowałam jako wypłacone i zaksięgowałam w przychody finansowe opodatkowane. Pozostałe wymienione w potwierdzeniu salda przez bank pozostawiłam na lokatach nie zaliczając ich jako przychody. Zrobiłam to poprzez rozwiązanie utworzonej na koniec 2013 roku rezerwy (w przychód finansowy) i zawiązując rezerwę na przyszłe przychody finansowe. Wydaje mi się że zrobiłam prawidłowo? Czy jest interpretacja dotycząca niewypłaconych odsetek ale obracanych na lokatach? Kwoty powiększonych lokat o doliczane odsetki znajdują się na koncie bankowym.

ODPOWIEDŹ

Zasady związane z kwalifikowaniem i momentem powstania przychodu z tytułu odsetek od środków, które Podatnik zgromadził na bieżącym rachunku bankowym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub od środków które Podatnik przechowuje na lokacie terminowej/wyodrębnionym rachunku bankowym związanym z działalnością gospodarczą należy rozpatrywać w kontekście zapisów art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Na podstawie art. 12 ust 1 updop za przychody uważa się m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Przy czym art. 12 ust. 4 pkt 1updop, stanowi iż do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Do przychodów nie zalicza się również kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów) - art. 12

Z analiz wskazanych przepisów wynika, iż co do zasady należy uznać, że:

1) przychodem się m.in. otrzymane pieniądze (w tym również odsetki), wartości pieniężne, różnice kursowe;

2) nie stanowią przychodu podatkowego, naliczone lecz nie otrzymane odsetki (zgodnie z warunkami umowy); Odsetki te będą przychodami w dacie ich faktycznego otrzymania i również w tej dacie (jako że zostały zapłacone) po stronie dłużnika powstaną koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 11 updop). W tym przypadku rozpoznanie przychodów z tytułu odsetek na zasadzie kasowej stanowi odstępstwo od podstawowej w działalności gospodarczej, memoriałowej zasady powstawania przychodów podatkowych, o której stanowi art. 12 ust. 3.

3) przychodem będą skapitalizowane odsetki.

W odniesieniu do pkt. 3 „przychodem będą skapitalizowane odsetki” warto zauważyć, iż faktycznie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia „kapitalizacja”, dlatego też często dochodzi do błędnego rozumowania tego pojęcia. W powyższej kwestii jednak wielokrotnie wypowiadały się zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne i można by powiedzieć, iż stanowisko w tej kwestii jest jednolite. Przykładowo w wyroku z dnia 13 grudnia 2013 r. (sygn. II FSK 2849/11) Naczelnego Sądu Administracyjnego czytamy:

„Kapitalizacja odsetek nie jest zdefiniowana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, choć jej przepisy posługują się tym terminem (przykładowo w art. 12 ust. 4 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a/). Należy ją jednak traktować na równi z datą faktycznego uzyskania odsetek, gdyż na gruncie ww. ustawy powoduje ten sam efekt. Zakresu znaczeniowego tego terminu nie definiują również inne ustawy, niemniej jednak kapitalizacja odsetek polega na ich doliczeniu do kwoty głównej długu (tak przyjmuje się również w piśmiennictwie – zob. np. M. Wróblewski, S. Krempa, Kapitalizacja odsetek a obowiązek pobrania podatku zryczałtowanego przed 1 stycznia 2007 roku, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 3, s. 37-38; P. Małecki, Komentarz do art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w: P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Lex 2013). Jeśli w przypadku kapitalizacji dochodzi do „dopisania” naliczonych odsetek do pierwotnej kwoty pożyczki (kredytu) za zgodą wierzyciela, to należy uznać to za sposób zadysponowania naliczonych odsete...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.