Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

23 września 2014

Opodatkowanie przekazania mieszkania w zamian za dożywocie

161

Przekazanie mieszkania w zamian za dożywocie stanowi dla przekazującego przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Jeżeli dojdzie do niego przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie wartość uzyskanego przychodu podlega opodatkowaniu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 roku nr ITPB2/415-521/14/BK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni wraz z mężem dnia 19 kwietnia 1978 r. zakupiła lokal mieszkalny położony w Sopocie. W 1991 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni. Spadek po nim nabyła w drodze ustawy Wnioskodawczyni i ich córka - każda udział 1/2 spadku, czyli po 1/4 udziału w prawie własności mieszkania.

Dnia 18 sierpnia 2013 r. zmarła córka Wnioskodawczyni. Spadek po niej w drodze ustawy odziedziczyła w całości Wnioskodawczyni.

W dniu 26 lutego 2014 r. Wnioskodawczyni w całości przekazała ww. mieszkanie Dorocie R. w zamian za dożywocie.

Z uwagi na wiek, jak i stan zdrowia Wnioskodawczyni udzieliła pełnomocnictwa ogólnego do zarządu jej majątkiem, jak i prowadzenia wszelkich spraw Jej dotyczących Dorocie R. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przeniesienia w dniu 26 lutego 2014 r. udziału jaki nabyła w spadku po córce zmarłej 18 sierpnia 2013 r. w mieszkaniu położonym w Sopocie w zamian za dożywocie, tj. udziału w wysokości 1/4 prawa własności do tego lokalu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  4. innych rzeczy,

  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, zatem każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 908 § 1 ustawy z dnia 23 kwie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę